Q: เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
A:
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึง 8 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://doe.go.th/ หัวข้อ "งานราชการกรมการจัดหางาน" หรือ ทางเว็บไซต์ http://doe.jobthaigov.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
Q: ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ คำนำหน้า หรือ ชื่อ - นามสกุล ต้องดำเนินการอย่างไร
A:
ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (ดาวน์โหลดใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2) แบบฟอร์มการชำระเงิน (ที่ชำระเงินแล้ว) จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน ชั้น 8
อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
โทร. 02 2486896 โทรสาร 02 2452058
ไม่เกินวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
Q: กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
A:
หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์
Q: กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
A:
ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นให้ผู้สมัคร ตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนส่งใบสมัคร
Q: หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
A:
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบสัมภาษณ์หรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบ จะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนา การเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุลมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
Q: เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
A:
ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึง 11 กรกฎาคม 2565 สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินในระบบ ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
Q: ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
A:
ค่าสมัคร / ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าสมัครสอบ 0 บาท/ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
Q: สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
A:
ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://doe.jobthaigov.com
Q: ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเมื่อใด
A:
กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน ชั้น 8 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. โทร. 02 2486896 โทรสาร 02 2452058 และทางเว็บไซต์ https://www.doe.go.th/ หัวข้อ “งานราชการกรมการจัดหางาน” และทาง http://doe.jobthaigov.com
Q: หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
A:
ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน ชั้น 8 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. โทร. 02 2486896 โทรสาร 02 2452058 ในวันและเวลาราชการ
Q: หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานระบบรับสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
A:
ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2697-0999 กด 0 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.