ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
(เปิดรับสมัครวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565)