ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน (คนพิการ)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ)
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
(เปิดรับสมัครวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565)